Take a fresh look at your lifestyle.

Ky është njeriu i poshtëruar

Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me të,- se i dërguari i Allahut,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:
” I poshtëruar qoftë ai njeri, tek i cili përmendem unë, e ai nuk më dërgon salavat mua.
I poshtëruar qoftë ai i cili i arrin prindërit e tij gjallë në pleqëri e nuk bëhen shkak prindërit (kujdesi ndaj tyre) për të hyrë ky në xhenet.
Dhe i poshtëruar qoftë njeriu i cili e arrin Ramazanin, por Ramazani kalon pa iu falur mëkatet.”

(Shënon: Tirmidhiu në Tuhvetul Ahuedhi; 6413 (kapitulli mbi lutjen- dhe thotë hadithi është hasen garib). Hakimi: 1/549.
Ndërsa Shejh Albani thotë se hadithi është sahih dhe transmetuesit e këtij hadithi janë të vërtetë).